Cooperation forum for culture

With the Czech-German exchange and cooperation platform we bring together independent arts and culture organisations active in the border region of Northern Bohemia and Saxony. Our aim is to establish a long-lasting forum to support each other and to act together.

Research travels in the region are the kick-off in order to get to know the actors and their needs, challenges and potentials on-site. The research is followed by workshops to define our common goals and strategies for the networking of the platform and to frame fields of action from the cultural practice in the cross-border region, starting from the following topics:

 1. Organisational structures and financing models.
 2. Cultural education, public participation and civic engagement.
 3. Networking, partnerships and alliances with local communities, educational institutions,  administrative authorities and private sectors.
 4. Policy-making, advocacy and recommendations for action.
 5. Regional and location development, strategies of revitalisation and reutilisation.
 6. Creative Industries, social entrepreneurship and tourism.

The final stage is a two-part symposium with events contributions coming from Czech Republic and Germany (discussions, artistic interventions, performances and many more). Besides, the symposium presents perspectives of the platform and gives impulses for future cooperation projects.

Researchtrip in North Bohemia, on the area of Rabryka with Jessica Züchner from the foundation “Second Attempt”, which is also hosting the festival “Zukunftsvisionen” / V aréalu Rabryky s Jessicou Züchnerovou ze spolku Second Attempt, který také pořádá festival Zukunftsvisionen, Görlitz, http://www.rabryka.eu, http://www.second-attempt.de/, https://www.zuvi-festival.de/ Picture: Christine Rahn
Researchtrip in Saxonia, in the yard of “Zentralwerk” in Dresden with Barbara Lubich, Anja Kempe & Dirk Lange / Na nádvoří Zentralwerku s Barbarou Lubichovou, Anjou Kempeovou & Dirkem Langem z Zentralwerku, Dresden, http://www.zentralwerk.de Picture: Paul Elsner
Researchtrip in North Bohemia, in the garden of the hotel “Sudety with Mirek Koranda from the initiative “Kuprospěchu” / V zahradě hotelu Sudety s Mirkem Korandou z iniciativy Kuprospěchu, Chomutov, http://www.kuprospechu.org Picture: Jana Stejskalová
Workshop at Löblhof in Noth Bohemia, 11. – 13. October 2018 / Workshop na Löblhof v severních Čechách, 11. – 13. října 2018, https://de-de.facebook.com/loblhof/ Picture: Ronald Weise
Workshop at Löblhof in Noth Bohemia, 11. – 13. October 2018 / Workshop na Löblhof v severních Čechách, 11. – 13. října 2018, https://de-de.facebook.com/loblhof/ Picture: Ronald Weise

Participating organizations:

The project is funded by the means of the European Union and by the Czech-German Future Fund. GEH8 Kunstraum und Ateliers e.V is funded by the Culture Foundation of the Free State of Saxony and the City of Dresden. Veřejný sál Hraničář is funded by The Statutory City of Ústí nad Labem, Ministry of Culture Czech Republic and Czech State Cinematography Fund. 


V česko-německé platformě pro výměnu a spolupráci sdružujeme nezávislé umělecké a kulturní organizace v pohraničí severních Čech a Saska. Naším cílem je vytvořit dlouhodobé fórum, které by společně jednalo a navzájem se podporovalo.

Výzkumné cesty v těchto regionech jsou začátkem pro vzájemné poznání aktérů, jejich potřeb, výzev a potenciálů každého místa. Po tomto výzkumu následují workshopy za účelem definování společných cílů a strategií pro propojení platformy a vytvoření rámcových oblastí aktivit dle kulturní praxe v přeshraničním regionu, a to v následujících tématech:

 1. Organizační struktury a modely financování.
 2. Kulturní vzdělávání, zapojení veřejnosti a občanská angažovanost.
 3. Síťování, partnerství a sdružení s místními komunitami, vzdělávacími institucemi, správními orgány a soukromým sektorem.
 4. Navrhování a tvorba pravidel, zastupování kulturních zájmů a doporučení k akci.
 5. Regionální a lokální rozvoj, strategie revitalizace a opětovného využití.
 6. Kreativní průmysly, sociální podnikání a cestovní ruch.

Závěrečnou etapou je dvoudílné sympozium s příspěvky pocházejícími z České republiky a Německa (diskuze, umělecké intervence, performance a mnoho dalších). Mimo to představí sympozium perspektivy platformy a dá impulsy pro budoucí projekty ve vzájemné spolupráci.

Projekt je financován Evropskou unií a se koná s finanční podporou Česko-německý fond budoucnostiGEH8 Kunstraum und Ateliers e.V je financován nadací pro kulturu Svobodného státu Sasko a městem DrážďanyVeřejný sál Hraničář je financován Statutárním městem Ústí nad LabemMinisterstvem kultury a Státním fondem kinematografie.

Doba trvání projektu: jaro 2018 – jaro 2019.

Participující organizace: