5th International Elbe Dock Festival

The ELBE DOCK International Film Festival is a competition presenting film students and debut and second films by filmmakers from Central Europe. The ELBE DOCK AWARD is presented in the short film category (feature, experimental, animation and documentary). The 16th Pavel Koutecký Award is closely connected with the festival and will be awarded to the best Czech first or second documentary films by filmmakers in both the feature film and short film sections. The competition program is complemented by a non-competitive selection of the best films from Tromsø (Norway), Gothenburg (Sweden) and Berlin (Germany) called TroGoBer. The festival is distinguished by its accompanying program, which focuses on opportunities to try out, think about and play with film and audiovisual arts for all ages.

The festival will take place in Germany and the Czech Republic from May 12-22, 2022.

Connecting German and Czech culture and promoting Central European dialogue in the field of audiovisual production is one of the main goals of the festival. By locating ELBE DOCK in the German state of Saxony, the Czech region of Ústí nad Labem and Prague, the festival aims to promote the development of cultural infrastructure and film audiences in an industrial border region that has long been neglected in this regard. The partnership with Germany adds another dimension of international cooperation to the festival, which has the potential to enrich cultural events in both regions in the long term.

In Dresden, the festival will take place May 20-21 at the GEH8 art space. The award-winning films of the Pavel Koutecký Award, the award-winning Czech short films of the Czech Film Award Czech Lion, the competition films of the ELBE DOCK Award and a selection of the best films of the world festivals called as TroGoBer will be shown. There will also be a discussion about the future of the Ústí nad Labem region and Saxony and the future of film education. The future theme will be complemented by a German-Czech exhibition, industry networking, city tours, screenings of competition films and a musical performance by Jakub König (known as Kittchen).

In Prague, the program will take place from May 12 to 15 at the Kavalírka Cinema: a preview of the Pavel Koutecký Award, a program for students promoting films and video games, a trailer evening, Czech premieres of films from world festivals, and a meeting of Radio Wave’s host duo Buchty with the famous Czech documentary filmmaker Vít Klusák.

In Ústí nad Labem, the program will take place from May 18 to 21 in the Bunker (a nuclear bunker from the 1960s, which will be specially opened to festival visitors and the public during ELBE DOCK), where we will present all the films of the Pavel Koutecký Award, the award ceremony and a Czech-German exhibition on the theme Quo Vadis Ústí? In the Public Hall Hraničář will be shown mainly Czech premieres from world festivals and films nominated for the ELBE DOCK Award.

When: 20 & 21.05.2022
Where: GEH8

Here you can read the programm!
Here you can find the facebook event!

Here you can buy tickets!
Here you can buy festivalpassports!

 

——————————————- TSCHECHISCH —————————————————

Mezinárodní filmový festival ELBE DOCK je soutěžní přehlídkou studentů filmových škol, debutů a druhých snímků filmařů ze Střední Evropy. Vlajková cena festivalu ELBE DOCK AWARD je udělována v kategorii krátkometrážních filmů (hraných, experimentálních, animovaných a

dokumentárních). S festivalem je úzce spojena již 16. Cena Pavla Kouteckého a bude stejně jako doposud i tentokrát udělena nejlepšímu českému dokumentárnímu prvnímu či druhému filmu tvůrce, a to jak v celovečerní, tak krátkometrážní sekci. Soutěžní program doplní nesoutěžní výběr nejlepších filmů z norského Tromsa, švédského Göteborgu a německého Berlína zvaný Semaine de la critique počesku. Festival je výjimečný ve svém doprovodném programu, který se soustředí na možnosti vyzkoušet, přemýšlet a hrát si s filmem a audiovizuálním uměním pro všechny věkové kategorie.

Festival proběhne od 12. do 22. května 2022 v Česku a Německu.

Právě propojení české a německé kultury a podpora středoevropského dialogu v oblasti audiovizuální tvorby je jedním z hlavních cílů festivalu. Zasazení ELBE DOCKu do německého Saska, českého Ústeckého kraje a Prahy má za účel podněcovat rozvoj kulturní infrastruktury a  filmového publika v pohraniční průmyslové oblasti, která byla v tomto směru dlouho zanedbávána. Partnerství s Německem pak do festivalu vnáší další rozměr mezinárodní spolupráce, která má potenciál vzájemně inspirovat kulturní dění v obou regionech v dlouhodobém horizontu.

 V Drážďanech zakotví festival od 20. do 21. května v kulturním a uměleckém prostoru GEH8. Promítneme zde oceněné filmy Ceny Pavla Kouteckého, oceněné české kraťasy Českého lva, všechny soutěžní filmy Ceny ELBE DOCK, výběr nejlepších filmů ze světových festivalů alias Semaine de la critique počesku. Dále zde proběhne diskuse o budoucnosti Ústeckého kraje a Saska, o budoucnosti audiovizuální výchovy a téma budoucnosti doplní i česko-německá výstava, Industry networking, prohlídky města, projekce soutěžních filmů a hudební vystoupení Jakuba Königa (jinak vystupujícího pod pseudonymem Kittchen).

 V Praze se program odehraje od 12. do 15. května: v Kině Kavalírka proběhne předpremiérové uvedení Ceny Pavla Kouteckého, studentský program zaměřený na propagaci filmů a videoher, večer trailerů, české premiéry filmů ze světových festivalů a setkání Zuzany Fuksové a Ivany Veselkové z pořadu Buchty Radia Wave s dokumentaristou Vítem Klusákem.

V Ústí nad Labem bude program probíhat od 18. do 21. května v Bunkru (protiatomový kryt z 60. let, který bude po dobu ELBE DOCKu speciálně otevřen pro festivalové návštěvníky a veřejnost), ve kterém uvedeme všechny filmy Ceny Pavla Kouteckého, předávání této ceny a česko-německou výstavu zaměřenou na téma Kam to celé Ústí?. Ve Veřejném sále Hraničář uvedeme především české premiéry ze světových festivalů a nominované filmy na Cenu ELBE DOCK.